Over het Sociaal Fonds

Al meer dan 70 jaar solidariteit

De "Stichting Sociaal Fonds Departement van Justitie" is opgericht op 6 november 1952. Het fonds draagt nu de naam Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie en Veiligheid, en voorziet nog steeds in een behoefte.

Het fonds is er om medewerkers van JenV met financiële problemen te helpen. Het fonds is er voor alle medewerkers van JenV, dus niet alleen van het bestuursdepartement in Den Haag, maar ook van (vrijwel) alle andere onderdelen en diensten die onder het ministerie vallen, in het hele land.

Ook gepensioneerden en naaste familieleden van overleden medewerkers kunnen  een beroep op het fonds doen. 

De hulp zal in de regel bestaan uit een renteloze lening. Voorwaarde is dat er sprake is van financiële nood. Leningen voor zaken die niet tot de eerste levensbehoeften horen, worden in beginsel niet verstrekt. In uitzonderlijke gevallen kan een schenking worden toegekend.

Kort verslag van de activiteiten van de Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie en Veiligheid over 2019, 2020, 2021 en 2022

De Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Justitie en Veiligheid (Sociaal Fonds) heeft ook in 2019, 2020, 2021 en 2022 weer collega’s kunnen helpen die financieel in zwaar weer waren gekomen. Dit mede dankzij de maandelijkse bijdragen van de deelnemers aan het Sociaal Fonds, namelijk (oud-)collega’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid in brede zin. Het bestuur bedankt hen dan ook voor hun bijdragen. Deze dank geldt ook het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het faciliteren van de werkzaamheden van het Sociaal Fonds.

Het bestuur van het Sociaal Fonds telt thans negen leden, die deze functie als vrijwilliger (zonder vrijwilligersvergoeding) vervullen. Zij zijn afkomstig van het bestuursdepartement (drie leden, van wie één door de minister benoemd), DJI (twee leden, van wie één gepensioneerd), IND (één lid), het Openbaar Ministerie (één lid) en de Rechtspraak (twee leden). Het bestuur wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een secretaris, die in dienst is van het ministerie van Justitie en Veiligheid, en door het Financieel Loket van BZK/UBR.

Het bestuur wordt gecontroleerd door een kascommissie (bestaande uit drie leden, allen werkzaam bij de Rijksoverheid). Over de verslagjaren 2019, 2020 en 2021 heeft de kascommissie een goedkeurende verklaring afgegeven en daarmee decharge gegeven aan het bestuur over deze jaren.

Het onderzoek over 2022 komt in de loop van dit jaar beschikbaar.

Het aantal deelnemers bedroeg per 31 december van de jaren 2019 tot en met 2022 respectievelijk 794, 760, 680 en 658.

Er liepen op 31 december 2022 tien leningen

In 2019 zijn 22 aanvragen ingediend (35 in 2018). Van deze aanvragen zijn er zeventien toegewezen en vijf afgewezen. De toegewezen aanvragen betroffen renteloze leningen.

In 2020 zijn elf aanvragen ingediend. Van deze aanvragen zijn er zeven toegekend als renteloze lening. Hiervan is één lening in hetzelfde jaar omgezet in een schenking. Daarnaast is een lening uit voorgaande jaren omgezet in een schenking. De overige aanvragen zijn afgewezen.

In 2021 zijn negen aanvragen ingediend. Zes aanvragen zijn goedgekeurd. Twee aanvragen werden afgewezen wegens het ontbreken van financiële nood en één aanvraag werd ingetrokken. De toegewezen aanvragen betroffen renteloze leningen.

In 2022 zijn acht aanvragen om een lening en één aanvraag om een schenking ontvangen. Drie aanvragen voor een lening werden goedgekeurd, in één geval onder de voorwaarde dat aanvullende informatie zou worden verstrekt. Twee aanvragen zijn ingetrokken. Twee aanvragen zijn afgewezen. De aanvraag voor een schenking is toegewezen.

De grond voor afwijzing van aanvragen in de genoemde jaren betrof vooral het ontbreken van financiële nood.

De aanvragen waren afkomstig uit de volle breedte van de organisatie.

April 2023